progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-09-26

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Marii Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tax ID [tax identification number]: 5542231069

Contact person:

Marcin Sobierajski

Tel.:

e-mail: m.sobierajski@jurasza.pl

Opracowanie operatu powietrznego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wraz z uzyskaniem stosownej decyzji

PROCEEDINGS NO Z32/25638

Purchasing mode: postępowanie do 130000

Signature of the case: 1.3.44

Order object:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu powietrznego wraz ze złożeniem i uzyskaniem prawomocnej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej sia na terenie szpitala.

A) Źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza:

- Dwa kotły parowe RN-HD o mocy cieplnej 1960 (kW) każdy;

- trzy kotły wodne RN_HW o mocy cieplnej4600 (kW) każdy;

- agregat prądotwórczy ACC 100;

- trzy agregaty prądotwórcze wola

- agregat prądotwórczy GV 630;

- kuchnia szpitalna

B) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

a) opracowanie operatu powietrznego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej sia na terenie szpitala.

b) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza .

Cel zadania:

Celem wykonania operatu powietrznego jest przedłużenie ważności pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza .

1. Terminy

Wykonawca wykona umowę w następujących terminach:

a. Opracowanie operatu powietrznego i przekazanie go do siedziby Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wydział Zintegrowany ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz do zaopiniowania 45 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

b. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w terminie 14 dni od dnia odbioru opracowania przez Zamawiającego.

c. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla przedmiotowego obiektu w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego.

4. Odbiór dokumentacji:

Wykonawca jest zobowiązany przekazać operat powietrzny do weryfikacji przez Zamawiającego 1 egz. w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej. Opracowanie powinno być w następujących formatach: − część graficzna – format danych pdf i dwg lub dgn − Część tekstowa – format danych pdf i wersja edytowalna. Operat wodnoprawny w formie elektronicznej należy przekazać do Zamawiającego na adres m.sobierajski@jurasza.pl. lub na płycie.

2. Płatności:

Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób:

1. 70 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po odbiorze przez Zamawiającego operatu powietrznego (zwanego dalej opracowaniem),

2. 30 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia

3. Należność z tytułu wynagrodzenia będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca dokumentacji musi dysponować odpowiedną wiedzą i umiejętnościami do wykonania niniejszego zamówienia oraz posiadać referencje z ostatnich pięciu lat z wykonania operatów powietrznych.

4. Prawa autorskie.

Majątkowe Prawa Autorskie do operatu powietrznego lub jakiejkolwiek jego części, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego z chwilą przekazania dokumentacji projektowej, w całości lub części. Przejście Majątkowych Praw Autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

a. odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym między innymi poprzez dyskietki, CD, DVD, taśmy magnetyczne, a także poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne,

b. przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,

c. prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

d. wystawianie, publikowanie i udostępnienie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki w celach niekomercyjnych,

e. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego,

f. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Majątkowych praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Opracowanie operatu powietrznego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wraz z uzyskaniem stosownej decyzji CPV/90731400-4 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Opracowanie operatu powietrznego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wraz z uzyskaniem stosownej decyzji "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...